BUXHETIMI ME PJESËMARRJE

Transparenca dhe Llogaridhёnia, Qendrueshmёria, Transformimi

KONTAKTO MERR PJESË

ÇFARË ËSHTË BUXHETIMI ME PJESËMARRJE?

Buxhetimi me Pjesëmarrje (PB) është një proces demokratik e gjithёpёrfshirёs, i cili u mundëson qytetarëve pjesëmarrje e fuqi vendimmarrëse të drejtpërdrejtë mbi hartimin e zbatimin e buxhetit dhe shpёrndarjes sё fondeve lokale. Ai ёshtё njё proces qё menaxhohet nga organet vendore tё qeverisjes (bashki dhe këshill bashkiak) në bashkëpunim me komunitetet lokale, i cili duhet t’u japi zë dhe adresojë çështje të rëndësishme që lidhen me komunitetet, por sidomos tё sigurojё pёrgatitjen dhe miratimin e njё buxheti publik vendor, i cili paraqet prioritetet dhe nevojat e qytetarёve (burra, gra, grupe tё marxhinalizuara dhe persona me aftёsi ndryshe).

Mëso më shumë

SI REALIZOHET BUXHETIMI ME PJESËMARRJE?

Buxhetimi me Pjesëmarrje nё kuptimin e kёtij udhёzuesi është një mekanizëm që lejon qytetarët e një juridiksioni të caktuar që të marrin pjesë në vendimmarrjen mbi menaxhimin e financave publike nё nivel lokal.

AKTIVITETE

Shkembim Eksperiencash per Buxhetimin me Pjesemarrje

Shkëmbimi i praktikave midis instituciove qëndrore, vendore dhe organizatave të shoqërisë civile, mbi Procesin e Buxhetimit të Konsultuar dhe me...

2020.10.09 Shkëmbimi i praktikave të mira të Buxhetimit me Pjesëmarrje

Shkëmbimi i praktikave të mira të Buxhetimit me Pjesëmarrje Shkëmbimi i praktikave të mira midis instituciove qendrore, vendore dhe organizatave...

2020.01.30 Konferencë- fida dhe prespektiva mbi projektin

U organizua në datën 30 janar 2020 konferenca finale Sfida dhe prespektiva mbi projektin "Përmirësimi i procesit të Buxhetimit të...

PARTNERËT TANË